Products

Product Name : Main Distribution Board (MDB)

Description

ผลิตและจำหน่ายตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงทุกประเภทและขนาด ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า ตั้งแต่การใช้งานไฟฟ้าในระดับสูง กลาง และต่ำ ในทุกๆ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม