Services

การออกแบบ (Design)

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม บริการออกแบบสินค้าบนฐานของหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรม  แก้ไขปัญหา และต่อยอดความคิดของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่เรามี